USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG

Przygotowywanie sprawozdań okresowych

Sprawozdania stanowią główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki sprawozdaniom okresowym możliwe jest uporządkowanie informacji finansowych oraz na ich szybka analiza. Tryb sporządzania sprawozdań okresowych regulują 5 i 6 rozdz. Ustawy o Rachunkowości (UoR). Sprawozdania okresowe to informacje przygotowane w odpowiedniej formie, ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia. Każde sprawozdanie finansowe musi spełniać określone warunki formalne oraz jakościowe, tak by zawarte w nich informacje nie budziły żadnych zastrzeżeń.

Sprawozdania finansowe powinny odznaczać się:

  • wiarygodnością,
  • zrozumiałością dla użytkowników,
  • kompletnością,
  • sprawdzalnością,
  • porównywalnością,
  • terminowością,
  • ciągłością.

 

Sprawozdania okresowe możemy podzielić na:

  • kwartalne (na życzenie Klienta),
  • półroczne (na zyczenie Klienta),
  • roczne (ustawowo).

 

Źródło danych do sprawozdań finansowych stanowią księgi rachunkowe. Sprawozdawczość finansowa uzależniona jest od obowiązujących przepisów prawnych. Brak orientacji w bieżącym stanie prawnym może prowadzić do poważnych błędów w tworzeniu sprawozdań, a w konsekwencji do błędnych decyzji dotyczących strategicznych działań firmy.

Skontaktuj się Optimum International Tax Experts i spytaj o szczegóły oferty.