USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG

Przygotowywanie raportów na zlecenie klienta

Na życzenie klienta i zgodnie z jego oczekiwaniami sporządzamy niezbędne sprawozdania i raporty finansowe. Przygotowujemy analizy wspomagające podejmowanie decyzji finansowych: dotyczące sprzedaży, kosztów czy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Sprawozdania finansowe, jakie przygotowuje nasza kancelaria podatkowa, to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i wyników finansowych działalności podmiotu gospodarczego. Sprawozdania finansowe mają na celu dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, które są użyteczne dla szerszego kręgu użytkowników, w czasie podejmowania przez nich decyzji gospodarczych. Sporządzane są na koniec roku obrachunkowego lub w inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, który wynika z przepisów prawa podatkowego.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania i dodatkowe objaśnienia oraz informacje.

 

Jeżeli dana jednostka została objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, to zobowiązana jest składać sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze sądowym co roku.

Skontaktuj się ze specjalistami Optimum International Tax Experts i zapytaj o szczegóły. Eksperci naszej kancelarii podatkowej chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.