USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG

Pełna Księgowość (księgi handlowe)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg handlowych mają kapitałowe spółki prawa handlowego oraz spółki osobowe prawa handlowego.

Ponadto prowadzenie pełnej księgowości obowiązuje spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Klientom kancelarii podatkowej Optimum International Tax Experts gwarantujemy rzetelne i jasne prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami wspomnianej ustawy.  

Usługa prowadzenia pełnej księgowości obejmuje:

 • opracowanie polityki rachunkowości dla firmy,
 • prowadzenie ksiąg dla spółek,
 • weryfikację dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie stałej ewidencji trwałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • opracowywanie planu kont,
 • ewidencję przebiegu pojazdów,
 • audyt ksiąg rachunkowych i korygowanie błędów,
 • nadzorowanie dowodów księgowych,
 • obliczanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy,
 • ewidencję dla celów podatkowych VAT,
 • rozliczanie transakcji,
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT- 7K, VAT-UE),
 • sporządzenie informacji w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • przygotowywanie deklaracji statystycznych (Intrastat),
 • przygotowywanie raportów dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie raportów finansowych typu jednostkowego lub skonsolidowanego,
 • zamykanie ksiąg z końcem roku podatkowego,
 • tworzenie sprawozdań finansowych.