USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG

Księgowość stowarzyszeń i fundacji

Kancelaria podatkowa Optimum International Tax Experts specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej organizacji pozarządowych: stowarzyszeń oraz fundacji prowadzących działalność gospodarczą oraz nie prowadzących takiej działalności.

Pomagamy w bieżącej obsłudze finansowej takich podmiotów:

  • prowadzimy księgi rachunkowe stowarzyszeń oraz fundacji,
  • przygotowujemy sprawozdania finansowe,
  • prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową projektów finansowanych w ramach krajowych i międzynarodowych programów grantowych,
  • pomagamy w zakresie zarządzania finansami,
  • pomagamy w finansowaniu działalności ze środków publicznych i europejskich.

 

Każde zarejestrowane stowarzyszenie i fundacja musi prowadzić księgowość, nawet jeśli jedynym ich przychodem są składki członkowskie. Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych w tych instytucjach jest przede wszystkim rejestracja wydarzeń finansowych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów. Jej efektem jest przejrzysty obraz działalności finansów organizacji.

Księgowość w organizacjach pozarządowych można podzielić na:

  • księgowość pełną – prowadzona za pomocą księgi głównej, zgodnie z ustalonym planem kont,
  • księgowość uproszczoną,
  • uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Co roku fundacje i stowarzyszenia powinny przygotować sprawozdanie finansowe. Powinno się ono składać z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Obowiązkowo musi zostać wysłane do urzędu skarbowego. Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą są zobowiązane do wysłania sprawozdania finansowego do KRS.

Współpracujemy z ekspertami branży NGO należącymi do członków grupy OCG, w tym z prawnikami z kancelarii Tywoniuk & Skórska specjalizującymi się w trzecim sektorze.

Doradzamy w procesie uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego, obsługi zewnętrznych źródeł finansowania. W naszych działaniach na rzecz organizacji pozarządowych bierzemy pod uwagę ich specyfikę oraz ograniczone środki pieniężne w pierwszej fazie rozwoju.