Ustawa o zwrocie części podatku rolnego za rok 2024

Ustawa o zwrocie części podatku rolnego za rok 2024 została niedawno skierowana do konsultacji społecznych. Jest to odpowiedź na wyzwania finansowe, przed którymi stoją rolnicy, głównie spowodowane obniżeniem się wskaźnika przychodów gospodarstw. Oto kluczowe informacje na temat projektu i jego wpływu na sektor rolny:

  1. Cel Ustawy: Celem nowej ustawy jest obniżenie obciążeń podatkowych dla rolników do poziomu z roku 2023, pomimo wzrostu cen żyta o 21% w okresie 11 kwartałów przed IV kwartałem 2023 roku. Rozwiązanie to zakłada wprowadzenie mechanizmu kompensującego wzrost podatków rolnych.
  2. Zwrot Podatku Rolnego: Wprowadzony zostanie zwrot części podatku rolnego, który w przeliczeniu na średnie gospodarstwo wyniesie 444,81 zł. Jest to krok mający na celu wsparcie finansowe gospodarstw rolnych, szczególnie dotkniętych zmniejszeniem wartości produkcji rolniczej i wzrostem kosztów operacyjnych.
  3. Wskaźniki Gospodarcze: Badania Szkoły Głównej Handlowej wskazują na obniżenie się wskaźnika koniunktury w rolnictwie o 1,7 pkt, co odzwierciedla trudną sytuację ekonomiczną w sektorze. Z kolei dane z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej potwierdzają spadek dochodu z rolnictwa o 19% w porównaniu do roku 2022, co podkreśla potrzebę wsparcia dla rolników.
  4. Procedura Zwrotu: Zwrot podatku rolnego nastąpi poprzez kompensatę w czwartej racie podatku lub jako całkowity zwrot za podatek zapłacony przed złożeniem wniosku. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie szybkiej pomocy finansowej dla rolników.
  5. Skala Wsparcia: Projekt ustawy obejmuje ponad 1 milion gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, co pokazuje szeroki zasięg proponowanych rozwiązań.
  6. Budżet: Realizacja ustawy wymaga wydatków z budżetu państwa w 2024 roku w kwocie 292,9 mln zł, co pokazuje znaczący wysiłek finansowy ze strony rządu na wsparcie sektora rolnego.

Projekt ten stanowi ważny krok w kierunku wsparcia rolników i stabilizacji finansowej gospodarstw rolnych w obliczu ekonomicznych wyzwań. Wprowadzane zmiany mają za zadanie nie tylko przeciwdziałać negatywnym trendom w rolnictwie, ale również umożliwić rolnikom efektywniejsze planowanie działalności w nadchodzącym roku podatkowym.