Mechanizm „Ulgi na powrót”


W kontekście globalnej mobilności zawodowej oraz zmian demograficznych, Republika Polska, dążąc do reintegracji swoich obywateli, którzy podjęli decyzję o tymczasowym zatrudnieniu poza granicami kraju, wprowadziła mechanizm podatkowy znany jako „ulga na powrót”.
Niniejsza ulga, zainicjowana w ramach inicjatywy Polski Ład, ma na celu stymulację powrotu do kraju oraz ułatwienie adaptacji finansowej poprzez zwolnienie z obowiązku podatkowego na pewien okres.

Zakres stosowania ulgi na powrót

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku, osoby fizyczne, które po dacie 31 grudnia 2021 roku zdecydowały się na repatriację, uzyskują możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodowego od osób fizycznych, pod pewnymi warunkami. Zwolnienie to dotyczy określonych przychodów do sumy 85 528 zł w ramach czterech kolejnych lat podatkowych, poczynając od roku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Kryteria kwalifikacyjne

Beneficjentem ulgi może stać się podatnik, który:

  1. Ustanowił swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegając tym samym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
  2. Nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Polski przez trzy lata kalendarzowe przed rokiem zmiany miejsca zamieszkania oraz w okresie od początku tego roku do dnia zmiany miejsca zamieszkania.
  3. Posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka, lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE/EFTA, lub spełnia określone kryteria pobytu w określonych państwach poza UE/EFTA.
  4. Nie korzystał wcześniej z ulgi na powrót.

Przychody kwalifikujące się do ulgi

Ulga obejmuje przychody z pracy na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, zasiłków macierzyńskich, oraz działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Implementacja ulgi

Podatnicy spełniający warunki mają możliwość skorzystania z ulgi już w trakcie roku podatkowego, na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, poprzez złożenie oświadczenia płatnikowi. Ostateczne rozliczenie ulgi następuje w ramach składanego zeznania rocznego PIT.

Mechanizm „ulgi na powrót” stanowi integralną część strategii państwa polskiego, mającej na celu wsparcie repatriacji obywateli oraz reintegrację zawodową i społeczną po powrocie do kraju. Inicjatywa ta, ujęta w ramach Polskiego Ładu, odzwierciedla zaangażowanie państwa w procesy demograficzne i rynku pracy, podkreślając jednocześnie znaczenie krajowej solidarności i wspierania obywateli w kluczowych aspektach życia zawodowego i osobistego.