Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorców obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Warto jednak pamiętać, że ten termin może zostać zawieszony lub przerwany, co wydłuży czas przechowywania dokumentacji.

Obowiązek przechowywania dokumentów podatkowych

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych muszą przechowywać te księgi oraz związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Księgi podatkowe obejmują:

– księgi rachunkowe,

– podatkową księgę przychodów i rozchodów,

– ewidencje oraz rejestry prowadzone do celów podatkowych.

Co to jest zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe wynika z obowiązku podatkowego i jest to zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, w określonej wysokości, terminie oraz miejscu. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Po upływie okresu przedawnienia, zobowiązanie podatkowe wygasa. Oznacza to, że organ podatkowy nie może już domagać się uregulowania należnego podatku. Należy jednak zwrócić uwagę, że termin przedawnienia może ulec wydłużeniu w przypadku zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia. Takie sytuacje są opisane w art. 70 § 2-7 Ordynacji podatkowej.

Podsumowanie

Przepisy Ordynacji podatkowej nakładają na podatnika obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów przez okres równy okresowi przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że co do zasady, dokumenty podatkowe należy przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wyjątkiem są sytuacje, gdy bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony lub przerwany, co wydłuża okres przechowywania dokumentacji.

Dbanie o prawidłowe przechowywanie dokumentacji podatkowej jest kluczowe dla zachowania zgodności z przepisami prawa i uniknięcia potencjalnych problemów podczas kontroli podatkowej.